Reactie op de vernietiging van een overheidsopdracht door de Raad van State:

We nemen akte van het arrest van de Raad Van State inzake een gunningsdossier van oktober 2021.
Het lokaal bestuur Sint-Truiden wenst het volledige proces in kaart te brengen, ook al hebben heel wat betrokken actoren in tussentijd de organisatie verlaten. Op dit moment is er niets concreet of tastbaars wat wijst op fraude of het moedwillig niet respecteren van de procedures. We willen niet dat dergelijke feiten zich in de toekomst herhalen, daarom gaan we het dossier verder grondig analyseren. Over de verder te nemen stappen beraadt het college van burgemeester en schepenen zich morgen.

Wat dit dossier betreft betreuren we dat het idee leeft dat dezelfde dienstverlening aan twee totaal verschillende prijzen verleend kan worden aan het lokaal bestuur Sint-Truiden. De kwaliteit van de dienstverlening van beide leveranciers is zodanig verschillend dat het prijsverschil verklaarbaar is.

Er is de voorbije 2 jaar ingezet op een optimalisering van het aankoopproces waarbij de rollen en verantwoordelijkheden zijn verduidelijkt, interne controles werden ingebouwd en een functiescheiding werd versterkt door een wijziging in de organisatiestructuur.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden is een organisatie in verandering. Daarbij staan transparantie, integriteit en kwalitatieve dienstverlening voorop. Met bovenstaande maatregelen streven we ernaar om in de toekomst soortgelijke situaties te voorkomen. We blijven daarnaast voortdurend verder werken aan het verbeteren van onze processen om zo de hoogste normen van transparantie en integriteit in onze aanbestedingsprocedures te waarborgen.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Ingrid Kempeneers | burgemeester

Günther Dauw | schepen van Overheidsopdrachten

Hilde Vautmans, Johan Mas, Stijn Vanoirbeek, Mieke Claes, Peter Deltour, Pascy Monette
schepenen

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →