Voorbeschouwing gemeenteraad 31/05 door Vooruit Sint-Truiden

Opheffing voetweg 23 -Kerkom  

De stad Sint-Truiden beslist om de Voetweg 23 gelegen in Kerkom af te schaffen. Dit wandelpad zou namelijk al meer dan dertig jaar niet gebruikt worden. Dit klopt echter niet. Daarbij zou het agentschap Natuur en Bos dit pad net verder willen ontwikkelen om het nabijgelegen bos te ontsluiten voor wandelaars. Vooruit Sint-Truiden vraagt om het pad niet af te schaffen, het is een meerwaarde voor de stad.   

Corona-ondersteuning  

De gemeenteraad heeft in juni 2020 het reglement houdende goedkeuring steunmaatregelen aan bedrijven goedgekeurd. De stad bood met dit plan steun aan, aan lokale bedrijven voor het afbetalen van hun interesten tijdens Corona. Heel weinig bedrijven maakten echter gebruik van de steunmaatregelen. Daarom wil de stad nu ook steun geven aan bedrijven die enkel betalingsuitstel aanvroegen en nog intresten dienden te betalen. Fundamenteel is Vooruit tegen dit plan omdat wij geloven dat deze steun beter elders zou kan gebruikt worden: bedrijven zijn geen vragende partij en het betalingsuitstel gold enkel voor gezonde bedrijven. De steun zou beter gegeven worden aan hen die het echt nodig hebben.  

Viering kampioenen   

De stad stelt op komende gemeenteraad voor om de criteria voor het vieren van kampioenen te versoepelen. Op deze manier kan iedereen die een speciale band heeft met Sint-Truiden gevierd worden. Vooruit Sint-Truiden is blij met deze terugkeer naar het ouder reglement.  

Boom 

De grote historische boom op de Ursulinensite zou volgens een eerste onderzoek gekapt moeten worden. Hij werd slecht onderhouden en gesnoeid. Vooruit Sint-Truiden vraagt aan de stad om de kapping zo lang mogelijk uit te stellen en eerst een tweede onderzoek uit te voeren.   

Recyclagepark  

Vele inwoners van de stad vinden de weg naar het gemeentelijke containerpark niet. Hetzij omdat ze een te kleine hoeveelheid afval hebben of omdat ze er fysiek niet geraken. Vooruit zal daarom op komende gemeenteraad voorstellen om mobiele containerparkjes in te voeren. Zo kan elke Truienaar zijn afval op een vast tijdstip, makkelijk afgeven en dat in zijn eigen buurt. In samenwerking met de stad Hasselt kan hier snel en goedkoop werk van gemaakt worden. 

Fietsbib 

Kinderen groeien snel. Een fiets blijf daarom niet lang bruikbaar. Op de gemeenteraad van 31 maart zal er worden gestemd over de ‘Fietsbib’. Dankzij dit initiatief zullen Truiense kinderen binnenkort een fiets kunnen uitlenen en hem inwisselen voor een grotere wanneer ze hem ontgroeid zijn. Vooruit zal het voorstel mee goedkeuren.  

Kruispunt HASPENGOUW  

Binnenkort zullen verschillende hulporganisaties terug elke donderdag namiddag een zitdag houden in het Sociaal Huis. Wie dat wil kan er terecht om vragen te stellen over onder andere bewoning, subsidies. Vooruit Sint-Truiden is blij dat het sociaal huis op deze manier verder uitgebouwd wordt.  

Aanpassing reglement verkoop onroerend goed 

Op basis van de gemeenteraad van 3 mei en uit volgende communicatie hierover, blijkt dat Sint-Truiden de eigen procedure voor het verkopen van onroerend goed niet volgt. De website waarop onroerend goed verkocht wordt, staat slechts kort online en bovendien wordt er hier geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven.  

Ook is gebleken dat de verkoop al werd afgerond na 13 dagen, terwijl de eigen procedure 3 weken voorschrijft.   

Het is duidelijk dat de procedure zoals ze nu in voege is niet voldoet. Zowel de procedure zelf als de manier waarop ze wordt uitgevoerd maken dat we nauwelijks nog kunnen spreken van een “openbare verkoop”.    De stad heeft er nochtans alle baat bij dat te verkopen patrimonium ruim bekend wordt gemaakt. Het zou een verbetering zijn moest dit ook bekend worden gemaakt via het stadsinfoblad en minstens één krant.  

Bron Vooruit Sint-Truiden

V.R